Ysgolion

Mae pob ysgol yng Nghonwy yn cael arian yn eu cyllideb ddatganoledig ar gyfer cerdd.

Mae penaethiaid a chyrff llywodraethol wedyn yn penderfynu lefel darpariaeth cerdd yr ysgol a faint fyddant yn gofyn i rieni ei gyfrannu tuag at gost y gwersi.

Mae ysgolion yn archebu nifer yr oriau o hyfforddiant a hyfforddiant a mwy trwy eu Cytundeb Lefel Gwasanaeth (CLG) blynyddol.

Hyfforddiant Offerynnol / Llais Arbenigol

Addysgir am isafswm o 30 munud bob wythnos am 30 – 34 wythnos o Fedi hyd Orffennaf. Mae disgyblion yn cael eu haddysgu’n unigol, mewn parau neu grwpiau bach.

Mae sesiynau profi bob amser ar gael ar gyfer offerynnau pres, chwythbrennau a llinynnau.

Hyfforddiant a Mwy

Cefnogaeth addysg cerdd wedi’i deilwra i’ch ysgol. Mae dewisiadau’n cynnwys clybiau theori, technegau cofnodi, bandiau a chorau ysgol cynradd, cefnogaeth ensemble i ysgolion uwchradd, canu dosbarth cyfan, technoleg cerdd, Sibelius ac arwain.

Gallwn hefyd gynnig gweithdai rheolaidd neu achlysurol mewn rhythm / taro / drymio Affricanaidd / band Samba.

Cysylltwch â ni os oes meysydd eraill ble teimlwch mae arnoch angen ein cefnogaeth arbenigol.

Cysylltwch â celfacherdd@conwy.gov.uk

Ensemblau Sirol

Unwaith mae plentyn wedi cyflawni medrusrwydd sylfaenol yn eu hofferyn mae ganddynt hawl i ymuno ag un o’n ensemblau iau neu ganolfan gerdd.

Er sicrhau bod pob plentyn ac unigolyn ifanc yn cael yr un cyfle i ymuno ag ensemblau sirol, dosbarthwch ein gwybodaeth yn rheolaidd ac annog disgyblion i fynychu. Diolch yn fawr.

Mae gan ddisgyblion sy’n cyflawni’r hyn sy’n gyfatal i radd 3 hawl i ymuno â’r Ensemble Ieuenctid y sir.

Mae gan ddisgyblion sy’n cyflawni’r hyn sy’n gyfatal i radd 4 hawl i ymuno ag ensemblau arbenigol (Llinynnau, Band Mawr, Chwythbrennau).

Ensemblau Rhanbarthol a Chenedlaethol

Mae Gwasanaeth Cerdd Conwy yn gweithio mewn partneriaeth â gwasanaethau eraill yng Nghymru i gynnig cyrsiau a chyngherddau ar gyfer cerddorion ifanc mwy abl a thalentog.

Efallai y bydd cefnogaeth ariannol ar gael i gynorthwyo rhai â dyheadau i ymuno ag ensemblau sir, rhanbarthol neu genedlaethol.