Rhieni

Mae Gwasanaeth Cerdd Conwy yn rhoi cyfle i bob disgybl 7-18 oed ddysgu gyda thiwtoriaid arbenigol.

Mae Gwasanaeth Cerdd Conwy yn cynnig:

 • Llinynnau: feiolin, fiola, soddgrwth a bas dwbl
 • Pres: cornet, trymped, trombôn, corn tenor, ewffoniwm, corn ffrenig a thiwba
 • Chwythbrennau: ffliwt, clarinét, sacsoffon, obo a basŵn
 • Telyn
 • Gitâr: acwstig clasurol, gitâr trydan a bas
 • Taro: cit drwm, timpani a tharo wedi tiwnio
 • Llais
 • Allweddell fwrdd

Nid yw pob offeryn ar gael ymhob ysgol, ond beth am siarad ag ysgol eich plentyn i weld a ellir cyflwyno offeryn newydd?

Manteision dysgu cerddoriaeth

Plentyn yn dysgu offeryn:

 • Gwneud yn well yn yr ysgol
 • Yn hapusach ac iachach
 • Cyfarfod plant ac athrawon eraill mewn mannau cymdeithasol newydd
 • Datblygu sgiliau – gwaith tîm, canolbwyntio, hunan ddisgyblaeth, cof
 • Ennill hyder a hunan barch

Cychwyn gwersi

Siaradwch â’r ysgol ynghylch yr hyfforddiant cerdd sydd ar gael a gwneud cais i bennaeth yr ysgol, y pennaeth cerdd neu’r cydlynydd cerdd.

Gall eich plentyn gael sesiwn profi, cyfarfod y tiwtor a phrofi offeryn. Ar ôl y sesiwn profi, gallwch gytuno ar ddyddiad cychwyn gwersi yn yr ysgol.

Mae’r rhan fwyaf o blant yn cychwyn gwersi ym Medi.

Mae gwersi cerdd fel arfer yn cael eu darparu i’r disgybl yn yr ysgol yn ystod oriau ysgol arferol. Fel arfer bydd ysgolion uwchradd yn trefnu rota fel nad yw disgyblion yn colli’r un wers bob wythnos.

Addysgir disgyblion mewn grwpiau bach, parau neu’n unigol gan ddibynnu ar yr offeryn. Bydd disgyblion o safon debyg yn aml yn cael eu grwpio gyda’i gilydd.

Offerynnau

Mae offerynnau yn cael eu benthyg am ddim i’r ysgol, sydd yn eu tro yn eu benthyg am ddim i’r disgybl. Gellir benthyg offeryn am hyd at dair blynedd.

Unwaith y bo diddordeb y disgybl wedi’i sefydlu, mae rhieni yn cael eu hannog i brynu eu hofferyn eu hunain i’w plentyn.

Mae AIPS (Assisted Instrument Purchase Scheme) yn cefnogi ysgolion gyda phrynu offerynnau ar gyfer hyfforddiant wythnosol a’u gwerthu i rieni heb TAW – gwir arbediad.

Mae offerynnau yn ddrud a gwerthfawr. Disgwyliwn i ddisgyblion barchu offeryn a dilyn cyfarwyddyd eu tiwtor.

Costau

Mae pob corff llywodraethol yn gosod ei bolisi ffioedd hyfforddiant a gostyngiadau ei hun. Mae ffioedd yn daladwy bob tymor neu’n flynyddol.

Gan ddibynnu ar yr offeryn, efallai y bydd angen i chi brynu llyfr tiwtor ac eitemau bach fel llinynnau, brwynen ac olewon. Bydd y tiwtor yn eich cynghori.

Mae ffioedd yn daladwy am eistedd arholiadau cerdd gyda bwrdd cerdd cydnabyddedig fel yr ABRSM. Efallai y gofynnir i chi gyfrannu tuag at gost cyfeiliant.

Ensemblau sirol

Mae gan Sir Gonwy nifer o ensemblau – grwpiau fel cerddorfeydd, bandiau neu gorau – ar lefel iau / hŷn ac mewn gwahanol rannau o’r sir.

Unwaith mae eich plentyn wedi cyrraedd medrusrwydd sylfaenol, byddant yn cael eu gwahodd i ymuno ag un o’n ensemblau. Mae’n llawn gwobr ac yn hwyl – mae’n helpu i ddatblygu eu dysgu.

Mae ensemblau yn perfformio’n rheolaidd yng nghyngherddau’r Gwasanaeth Cerdd ac weithiau maent yn cael eu gwahodd i berfformio mewn digwyddiadau lleol.

Mae aelodaeth o’r Ganolfan Gerdd yn bresennol yn £69 y flwyddyn i grwpiau hŷn a £65 y flwyddyn i grwpiau iau, i gael ei dalu’n dymhorol yn Nhachwedd a Mawrth. Mae’r ffi yn darparu mynediad i’n holl weithgareddau. Mae gostyngiad ar gael i frodyr/chwiorydd ac mae help bwrsariaeth ar gael trwy ‘Gyfeillion Cerdd Conwy’”. Cysylltwch â ni am wybodaeth bellach.

Arholiadau

Mae eistedd arholiadau gyda bwrdd cerdd cydnabyddedig fel yr ABRSM yn ddewisol. Maent yn cael eu cynnig ar ôl ymgynghori â chi a’ch ysgol.

Mae arholiadau yn rhoi nod penodol i’ch plentyn ac ymdeimlad o gyrhaeddiad pellach. Gall arholiadau hefyd ddangos cynnydd eich plentyn.

Bydd disgyblion nad ydynt yn eistedd arholiadau yn parhau i gael tasgau i’w hymarfer yn wythnosol ynghyd ag adroddiad blynyddol fel eich bod yn cael gwybod am ddatblygiad eich plentyn.

Mewn ysgolion uwchradd gall tiwtoriaid gefnogi disgyblion sy’n dilyn cerdd / technoleg cerdd / celfyddydau perfformio TGAU a lefel A.

Y camau nesaf i ensemblau cerdd rhanbarthol a chenedlaethol

Rydym yn cefnogi disgyblion gyda chyflawni eu potensial fel cerddorion ifanc.

Mae ensemblau iau yn arwain at aelodaeth o Gerddorfa Ieuenctid Conwy a/ neu ein hensemblau arbenigol gan gynnwys y Band Mawr, llinynnau, chwythbrennau a thelyn.

Mae disgyblion yn cael clyweliad ar gyfer ensemblau rhanbarthol, gan gynnwys Cerddorfa Ieuenctid Gogledd Cymru, sy’n cael eu rheoli trwy bartneriaeth gyda holl awdurdodau lleol gogledd Cymru.

Yn genedlaethol, ceir pum ensemble cerddoriaeth ieuenctid Cymru (cerddorfa, band pres, côr, cerddorfa symffonig chwyth a jazz) gan ddwyn ynghyd gerddorion 13-21 oed gorau Cymru ar gyfer cyrsiau dwys a chyngherddau ardderchog.

Sut allwch helpu eich plentyn

Mae dysgu i chwarae offeryn neu ganu yn llawn gwobr AC yn her. Gallwch helpu eich plentyn trwy eu hatgoffa i gofio eu hofferyn a cherddoriaeth ar ddiwrnod y wers, gan eu hannog i ymarfer, ac os ydynt mewn ensemble, sicrhau eu bod yn mynychu’n rheolaidd.

Diolch yn fawr.

Cysylltwch â celfacherdd@conwy.gov.uk