Celfyddydau Mynegiannol, Beth sy’n digwydd

Mae’r Gwasanaeth Celfyddydau Mynegiannol yn ymroddedig i gefnogi pob disgybl er mwyn iddynt lewyrchu a chyflawni yn a thrwy’r celfyddydau, cyfrannu i welliant ysgol, cyrhaeddiad disgybl a lles.

Mae’r gwasanaeth yn gwahodd ysgolion a lleoliadau i gymryd rhan mewn amrywiaeth cyffrous o weithgareddau dysgu creadigol yn cael ei arwain yn broffesiynol gan weithio ochr yn ochr ag ymarferwyr celfyddydau creadigol profiadol – dawnswyr, actorion, artistiaid, adroddwyr stori a cherddorion.

Mae’r gwasanaeth yn darparu cyfleoedd i wneud cynnydd a threfnu gwyliau, digwyddiadau, gigs a chyngherddau rheolaidd i annog disgyblion i fwynhau a llwyddo yn y celfyddydau.

Trwy’r Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: Gogledd Cymru newydd a phartneriaethau gyda sefydliadau celfyddydau, diwylliant a threftadaeth bydd ysgolion yn gallu cael mynediad at adnoddau, cyngor arbenigol, datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) a rhaglen o Bencampwyr Celf.

Cysylltwch â ni i drafod eich disgyblion, eich blaenoriaethau a’r ffordd orau y gallwn eich cefnogi.

Dawns

ACTIF, CREADIGOL A CHYNHWYSOLPAWB YN DAWNSIO
DYSGWYR GALLUOG UCHELGEISIOL
Gwyliau Dawns Creadigol

Mae pob ysgol yn cael gwahoddiad cynnes i gymryd rhan yn y dathliad. Dewiswch ddyddiad a lleoliad sy’n gyfleus i chi. Dewis dosbarth a, gyda chefnogaeth ein hartistiaid dawns bendigedig, bydd disgyblion yn ymchwilio profiadau newydd a heriol i greu a pherfformio dawns fer. AM DDIM ond
mae angen cyfraniad bychan tuag at y bws.

UNIGOLION IACH HYDERUS
Dawns Dyno

Ymarfer dringo craig gan ddefnyddio wal ddringo neu giwb clogfaen symudol. Ail gyfuno’r ystumiau, siapiau a theimladau mewn sesiwn dawns. Mae pob cyfnod preswyl yn cael ei deilwra i oed y disgyblion a’r adnoddau dringo sydd ar gael, felly gellir ei gynnig i CA2, 3 a 4. £200

SIARTER GYMRAEG
Dawns a Barddoniaeth

Prosiect i ddisgyblion cynradd i ymarfer gwrando, deall a siarad Cymraeg a defnyddio eu cerdd ddewis fel ysbrydoliaeth ar gyfer ysbrydoliaeth ar gyfer darn gwreiddiol o ddawns greadigol. £200

YSBRYDOLI A SYMBYLU
Gadewch i Ni Ddawnsio

Gweithdy rhagarweiniol bywiog i ddisgyblion o unrhyw oed wedi’i gysylltu â’ch cwricwlwm, thema dosbarth neu brosiect. £45

Drama

DYSGU CREADIGOL – Cael eich Ysbrydoli
Llunio Stori, Ysgrifennu Stori, Llafaredd, Llythrennedd, Rhifedd a Hanes i ddosbarth neu’r ysgol

Caru Llyfrau
Cyfnod Sylfaen
Datblygu sgiliau iaith a chyfathrebu trwy lyfrau ar gyfer y disgyblion ieuengaf. £42 y gweithdy / £110
am 3

Y Dewin Rhif / Cyfrif i Lawr
Cyfnod Sylfaen / CA2
Prosiectau rhif mewn drama sy’n trochi: Dweud yr amser, trin arian, bondio rhif hyd 10 a 20 a mwy!
£200

Adroddwr Stori / Adrodd Straeon
Cyfnod Sylfaen / CA2
Antur i ddisgyblion y Cyfnod Sylfaen a gwestai i rai yn CA2. Ymroddedig i ganlyniadau’r FfLlRh, mae’r prosiectau hyn yn arbennig ddefnyddiol i ddisgyblion gyda SLCN. £200

Cestyll a Dreigiau
Bl 3 a 4
Cychwynnwch eich prosiect Cestyll a Dreigiau gyda bang! Creu eu cymeriadau ceidwad draig, mynd ar daith i’r lle ble mae’r wyau’n cael eu cadw a phrofi eu gallu i fagu draig! Ysgrifennu fel cymeriad a datblygu stori y gellir ei datblygu yn y dosbarth. £45

Llongddrylliad
CA2
Ysbrydoli eich disgyblion i ysgrifennu gwell storiâu a defnyddio’r prosiect fel man cychwyn ar gyfer ymarferion ysgrifennu rhydd. Prosiect dau weithdy sy’n canolbwyntio ar lunio stori ardderchog trwy ddatblygu thema, cymeriad, symbylu a stori. £80

It’s Cora’s World War Too!
CA2
Cyfle i gyfarfod Cora, faciwî o Lerpwl a ddaeth i Fae Colwyn, a dilyn ei stori ddoniol a chyfareddol wrth iddi wneud ffrindiau newydd. £45

Teithiwr Amser
CA2
Neidio’n ôl a blaen mewn amser a bod yn dyst i ddigwyddiadau allweddol mewn hanes: bod yn offeiriad Eifftaidd, milwr Rhufeinig, y Swffragét, Emily Davidson neu filwyr Prydeinig neu Almaenig yn y ffosydd yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf ar Ddydd Nadolig. £45

Celf

CYFOETHOGI
Eleri Jones a Wendy Couling – Artistiaid
Mae gan Eleri a Wendy flynyddoedd o brofiad o weithio fel artistiaid ar liwt eu hunain, yn cyflwyno prosiectau celf i ddisgyblion o Feithrin hyd Flwyddyn 12 mewn ysgolion trwy ogledd Cymru. Fel artistiaid sy’n ymarfer eu crefft maent yn gallu cynnig gwneud printiau, paentio a thynnu llun, collage, 3D; yn wir maent yn gallu cyflwyno amrywiaeth eang o weithdai ar unrhyw thema a ddewiswyd, felly dewch i gysylltiad gyda’ch syniadau. Gweithdy ar ben ei hun neu gyfnod preswyl hirach i ychwanegu at ac i gyd-fynd a chyfoethogi’r Cwricwlwm Cenedlaethol a darparu ysbrydoliaeth i ddisgyblion ac athrawon fel ei gilydd.

Eisteddfod yr Urdd
Ymchwilio’r thema trwy amrywiaeth o gyfryngau.

CYFRANOGIAD
Criw Celf
Clybiau celf i blant a phobl ifanc ym mlynyddoedd 6, 7 neu 8 sydd wedi dangos talent a/neu ddiddordeb arbennig mewn celf. Dosbarth meistr yn cael ei arwain gan artist, teithiau celf, deunydd o ansawdd, arddangosfeydd.
Siân E Young 01492 575572 sian.young@conwy.gov.uk

Mostyn
12 Vaughan Street, Llandudno
Galeri flaenllaw Cymru o gelf gyfoes
Ymweliadau galeri a gweithgareddau dysgu gan gynnwys Mostyn Ninjas ar gyfer artistiaid ifanc.
01492 868197 Naomi@mostyn.org

Yr Academi Frenhinol Gymreig
Crown Lane, Conwy
Canolfan yn cael ei arwain gan artist ar gyfer ardderchowgrwydd artistig yng Nghymru.
Ymweliadau galeri a gweithdai addysgol gan gynnwys Clwb Celf Dydd Sadwrn ar gyfer disgyblion ysgolion cynradd a’u teuluoedd.
01492 593413 education@rcaconwy.org

Cerdd

DAU BROSIECT NEWYDD I GYFFROI AC YSBRYDOLI!
CYFANSODDI CREADIGOL

Defnyddio rythmau taro i greu, nodiannu a pherfformio cerddoriaeth. Cefnogi pob disgybl ac athro I gyfansoddi, cael ei ysbrydoli gan gerddoriaeth Gymreig. ‘Roedd pob disgybl wedi gwirioni o’r cychwyn.’ Carol Thomas 2 ddosbarth, gweithdai 4 × 2 awr £400.

AUDIO HWB

Defnyddio Technoleg Clywedol Digidol i alw ar bob cerddor ifanc, cantorion, beatboxers, rapwyr…peirianwyr a chynhyrchwyr. Trawsnewid eich ysgol i stiwdio recordio symudol proffesiynol. 2 ddiwrnod gyda Scott McDonald Smith £400.

DINASYDDION DYSGEDIGCERDDORIAETH Y BYD

DRYMIO AFFRICANAIDD
Technegau a rhythmau gyda Carol Thomas gan ddefnyddio ei drymiau djembe dilys, gwir flas o gerdd y byd i bob oedran. £200 / £120

BAND SAMBA
Dathlu gydag amrywiaeth o siglyddion, curwyr, sgrafellon, chwibanau a drymiau traddodiadol a theimlo gwefr y curiadau meddwol! Gyda Carol Thomas. £200 / £120

PARTNERIAETH, CYRHAEDDIAD AC ARDDERCHOWGRWYDD

OCC / CÂNSING
Y dathliad mawr blynyddol o ganu gyda gwesteion o OCC.

CYNGHERDDAU BBC NOW
Cerddoriaeth glasurol syfrdanol wedi’i ddewis yn arbennig i ysgolion cynradd..

URDD GOBAITH CYMRU
Cerddorion ifanc, ensembles ac ysgolion yn cystadlu a disgleirio, cael ei gefnogi gan Wasanaeth
Cerdd Conwy.

Barddoniaeth Adrodd Stori

CEFNOGI LLYTHRENNEDD
Gwasanaeth Llyfrgell Conwy
Ymweliadau awdur, Her Darllen yr Haf a digwyddiadau arbennig fel Diwrnod Llyfr y Byd gan ein Gwasanaeth Llyfrgell.
01492 576139 library@conwy.gov.uk

Amgueddfa Llandudno
Casgliadau byd eang a lleol swynol i ysbrydoli a dal sylw, gan adrodd storiâu’r ardal hon a thu hwnt trwy eich cynnwys i ddysgu yn ymarferol o’r casgliadau. Felly byddwch yn greadigol, dewch a’r gorffennol yn fyw i’ch disgyblion a’u helpu i ryfeddu a gweld arwyddocâd eu hanes lleol.

Adrodd Stori
Bore neu ddiwrnod cyfan o wrando ar storiâu a llunio eich stori eich hun yn Gymraeg neu Saesneg wedi’i gysylltu â thema neu bwnc eich dosbarth a datblygu llafaredd, darllen ac ysgrifennu. £200 / £120

Storïwr Ifanc Cymru
Os ydych yn storïwr ifanc 7 i 18 oed, cymerwch ran yn Storïwr Ifanc Cymru. Gallwch adrodd eich stori yn Gymraeg, yn Saesneg neu’n ddwyieithog, a chystadlu yn unigol, fel deuawd neu grŵp o dri a does dim ffi info@venuecymru.co.uk