Diwedd Cyffrous i Dymor yr Hydref!

Daeth perfformwyr ifanc â thymor yr hydref i ben gyda chyngherddau tymhorol addas yn Llanrwst, Conwy, Bae Colwyn a hyd yn oed yn chwarae offerynnau yn Llandudno!

Roedd cyngherddau ein tair Canolfan Gerdd yn llawn ysbryd y Nadolig – fe alwodd Siôn Corn hyd yn oed â Llanrwst; cododd perfformiadau gan bob math o grwpiau ysbryd y gynulleidfa wrth baratoi at yr ŵyl.

Mae gan bob cyngerdd ei gymeriad unigryw ei hun ac ymdeimlad o le – cawsom gymysgedd hyfryd o unawdau a pherfformiadau grŵp yn Aberconwy, a chroesawyd grŵp o gantorion a ddaeth ynghyd o dair gwahanol ysgol ar gyfer y digwyddiad, roedd eu gwên a’u hegni yn goleuo’r holl noson a orffennwyd gyda’r Gerddorfa Iau frwdfrydig.

Mae Sant Pawl yn noson llawer mwy tawel a chafwyd perfformiadau graenus gan Ensembles Chwythbrennau a Llinynnau’r Sir yn ogystal â jazz bywiog gan y Band Mawr a’r diweddglo gan y Gerddorfa Ieuenctid, a oedd ar ei gorau. Cawsom y pleser o wrando ar GANTORES ifanc a’n rhyfeddodd ni i gyd – Fu Lian Doblé, a ganodd y trymped yn y Gerddorfa Iau ac Ieuenctid am sawl blwyddyn a chawsom berfformiad gwirioneddol hyfryd o Pie Jesu. Mynychodd y Cynghorwyr Liz Roberts a Wyn Jones y noson a thalwyd diolchiadau cefnogol iawn gan y Cyng. Liz ar ddiwedd y noson.

Mae Llanrwst yn fyd gwahanol; cafwyd y gystadleuaeth “stand Nadolig addurnedig gorau” blynyddol, cerddoriaeth fywiog gan y band, llawer o unawdau, chwe thelyn o Ysgol Dyffryn Conwy a grŵp pres o Gerrigydrudion – gan ddangos pa mor bell mae cyfranogiad yng ngweithgareddau’r Gwasanaeth Cerdd yn treiddio trwy’r Sir. Roedd yn noson hyfryd a llongyfarchiadau i bawb a gymerodd ran!

Daeth ein tymor i ben gydag aelodau’r Ensemble Chwythbrennau a Grŵp Llinynnau’n chwarae offerynnau yng Nghanolfan Victoria, Llandudno yn codi arian i “Gyfeillion Cerdd Conwy” – grŵp ymroddedig o bobl sy’n cefnogi gweithgareddau mewn sawl ffordd, o werthu tocynnau i godi arian hyd at ddarparu bwrsariaeth i bobl ifanc y Sir. Llawer o ddiolch i staff y ganolfan am eu hanogaeth a’u cefnogaeth! Roedd yn ffordd hyfryd o ddod â thymor llwyddiannus iawn o wneud cerddoriaeth i ben!