Celfyddydau Mynegiannol, Beth sy’n digwydd

Mae’r Gwasanaeth Celfyddydau Mynegiannol yn ymroddedig i gefnogi pob disgybl er mwyn iddynt lewyrchu a chyflawni yn a thrwy’r celfyddydau, cyfrannu i welliant ysgol, cyrhaeddiad disgybl a lles.

Mae’r gwasanaeth yn gwahodd ysgolion a lleoliadau i gymryd rhan mewn amrywiaeth cyffrous o weithgareddau dysgu creadigol yn cael ei arwain yn broffesiynol gan weithio ochr yn ochr ag ymarferwyr celfyddydau creadigol profiadol – dawnswyr, actorion, artistiaid, adroddwyr stori a cherddorion.

Mae’r gwasanaeth yn darparu cyfleoedd i wneud cynnydd a threfnu gwyliau, digwyddiadau, gigs a chyngherddau rheolaidd i annog disgyblion i fwynhau a llwyddo yn y celfyddydau.

Trwy’r Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: Gogledd Cymru newydd a phartneriaethau gyda sefydliadau celfyddydau, diwylliant a threftadaeth bydd ysgolion yn gallu cael mynediad at adnoddau, cyngor arbenigol, datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) a rhaglen o Bencampwyr Celf.

Cysylltwch â ni i drafod eich disgyblion, eich blaenoriaethau a’r ffordd orau y gallwn eich cefnogi.

Dawns

DYSGWYR GALLUOG UCHELGEISIOL
Gwyliau Dawns Creadigol
Mae pob ysgol yn cael gwahoddiad cynnes i gymryd rhan fwynhau’n fawr. Dewiswch ddyddiad a lleoliad sy’n gyfleus i chi. Dewis dosbarth a, gyda chefnogaeth ein hartistiaid dawns bendigedig, bydd disgyblion yn ymchwilio profiadau newydd a heriol i greu a pherfformio dawns fer.
AM DDIM

UNIGOLION IACH HYDERUS
Dawns Dyno
Ymarfer dringo craig gan ddefnyddio wal ddringo neu giwb clogfaen symudol. Ail gyfuno’r ystumiau, siapiau a theimladau mewn sesiwn dawns. Mae pob cyfnod preswyl yn cael ei deilwra i oed y disgyblion a’r adnoddau dringo sydd ar gael, felly gellir ei gynnig i CA2, 3 a 4. £200

CYFRWNG Y GYMRAEG
Dawns a Barddoniaeth
Prosiect i ddisgyblion cynradd i ymarfer gwrando, deall a siarad Cymraeg a defnyddio eu cerdd ddewis fel ysbrydoliaeth ar gyfer ysbrydoliaeth ar gyfer darn gwreiddiol o ddawns greadigol. £200

YSBRYDOLI A SYMBYLU
Gadewch i Ni Ddawnsio
Gweithdy rhagarweiniol bywiog i ddisgyblion o unrhyw oed wedi’i gysylltu â’ch cwricwlwm, thema dosbarth neu brosiect. £40

Drama

DYSGU CREADIGOL Drama mewn Diwrnod
Bydd y Pigtown Theatre Company yn datblygu sgript o ddarn o ysgrifennu creadigol a ysgrifennwyd gan ddisgybl neu ddosbarth ac yna’n ymweld â’ch ysgol i lunio drama i gael ei berfformio ar ddiwedd y dydd. £250

LLYTHRENNEDD / LLES
Datblygu sgiliau iaith a chyfathrebu trwy lyfrau ar gyfer y disgyblionCaru Llyfrau ieuengaf. £42 y gweithdy / £110 am 3

RHIFEDD
Y Dewin Rhif (Cyfnod Sylfaen) / Cyfrif i Lawr (CA2)
Prosiectau rhif sy’n rhoi cyfle i ddisgyblion fwynhau defnyddio sgiliau màths sylfaenol mewn drama sy’n trochi: Dweud yr amser, trin arian, bondio rhif hyd 10 a 20, cyfrif i lawr o 10, adnabod patrymau, sortio eitemau, enwau rhif hyd 20, Odrif ac eilrif, siapiau 3D. £200

CAU’R BWLCH
Tanio i’r Gofod
Tanio i’r gofod gyda’r gwyddonwyr sy’n gweithio i Proton wrth iddynt gynllunio man gwyliau newydd ar blaned ddiffaith. Ond beth sy’n digwydd pan fo rhywun yn byw yno, y bu rhyfel, a bod pobl fel ni wedi’u gadael i lawr. A allwn ni ganfod beth ddigwyddodd a cheisio gwneud iawn? £200

HANES
It’s Cora’s World War Too!
Cyfle i gyfarfod Cora, faciwî o Lerpwl a ddaeth i Fae Colwyn, a dilyn ei stori ddoniol a chyfareddol wrth iddi wneud ffrindiau newydd. £42

Teithio Amser
Mynd yn ôl a blaen mewn amser a bod yn dyst i ddigwyddiadau pwysig mewn hanes: dod yn offeiriad Eifftaidd, milwyr Rhufeinig, y Swffragét Emily Davidson neu filwr Prydeinig neu Almaenig yn y ffosydd ar ddydd Nadolig yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. £42

Celf

CYFOETHOGI
Eleri Jones a Wendy Couling – Artistiaid
Mae gan Eleri a Wendy flynyddoedd o brofiad o weithio fel artistiaid ar liwt eu hunain, yn cyflwyno prosiectau celf i ddisgyblion o Feithrin hyd Flwyddyn 12 mewn ysgolion trwy ogledd Cymru. Fel artistiaid sy’n ymarfer eu crefft maent yn gallu cynnig gwneud printiau, paentio a thynnu llun, collage, 3D; yn wir maent yn gallu cyflwyno amrywiaeth eang o weithdai ar unrhyw thema a ddewiswyd, felly dewch i gysylltiad gyda’ch syniadau. Gweithdy ar ben ei hun neu gyfnod preswyl hirach i ychwanegu at ac i gyd-fynd a chyfoethogi’r Cwricwlwm Cenedlaethol a darparu ysbrydoliaeth i ddisgyblion ac athrawon fel ei gilydd.

Eisteddfod yr Urdd
Ymchwilio’r thema trwy amrywiaeth o gyfryngau.

CYFRANOGIAD
Criw Celf
Clybiau celf i blant a phobl ifanc ym mlynyddoedd 6, 7 neu 8 sydd wedi dangos talent a/neu ddiddordeb arbennig mewn celf. Dosbarth meistr yn cael ei arwain gan artist, teithiau celf, deunydd o ansawdd, arddangosfeydd.
Siân E Young 01492 575572 sian.young@conwy.gov.uk

Mostyn
12 Vaughan Street, Llandudno
Galeri flaenllaw Cymru o gelf gyfoes
Ymweliadau galeri a gweithgareddau dysgu gan gynnwys Mostyn Ninjas ar gyfer artistiaid ifanc.
01492 868197 Naomi@mostyn.org

Yr Academi Frenhinol Gymreig
Crown Lane, Conwy
Canolfan yn cael ei arwain gan artist ar gyfer ardderchowgrwydd artistig yng Nghymru.
Ymweliadau galeri a gweithdai addysgol gan gynnwys Clwb Celf Dydd Sadwrn ar gyfer disgyblion ysgolion cynradd a’u teuluoedd.
01492 593413 education@rcaconwy.org

Cerddoriaeth

CYFOETHOGI
Canu fel Eos
Mae Canu fel Eos yn cynnig help ychwanegol i ysgolion wrth baratoi ar gyfer dathliadau, cyngherddau a digwyddiadau arbennig. Gall dosbarth cyfan neu gôr ysgol ddysgu a pherfformio caneuon i rieni, ffrindiau a llywodraethwyr. £170 – £250

Y CYFNOD SYLFAEN
Chwarae Sain
Gweithdai hwyl sy’n cyflwyno disgyblion i elfennau cerddoriaeth trwy ganu, chwarae recorder a chyfansoddi creadigol gan ddefnyddio offerynnau taro wedi a heb eu tiwnio. £170 – £250

DINASYDDION DYSGEDIG
Drymio Affricanaidd
Technegau a rhythmau gyda Carol Thomas gan ddefnyddio ei drymiau djembe dilys, gwir flas o gerdd y byd i bob oedran. Archebwch ddiwrnod neu hanner diwrnod i’r holl ysgol ei fwynhau! £200 / £120

Band Samba
Dathlu gydag amrywiaeth o siglyddion, curwyr, sgrafellon, chwibanau a drymiau traddodiadol a theimlo gwefr y curiadau meddwol! Gyda Carol Thomas. £200 / £120

CânSing 2017
1,000 o leisiau yn 2016 – mae’n siŵr y gallwn wella hyn yn 2017!

Barddoniaeth Adrodd Stori

CEFNOGI LLYTHRENNEDD
Gwasanaeth Llyfrgell Conwy
Ymweliadau awdur, Her Darllen yr Haf a digwyddiadau arbennig fel Diwrnod Llyfr y Byd gan ein Gwasanaeth Llyfrgell.
01492 576139 library@conwy.gov.uk

Amgueddfa Llandudno
Casgliadau byd eang a lleol swynol i ysbrydoli a dal sylw, gan adrodd storiâu’r ardal hon a thu hwnt trwy eich cynnwys i ddysgu yn ymarferol o’r casgliadau. Felly byddwch yn greadigol, dewch a’r gorffennol yn fyw i’ch disgyblion a’u helpu i ryfeddu a gweld arwyddocâd eu hanes lleol.

Adrodd Stori
Bore neu ddiwrnod cyfan o wrando ar storiâu a llunio eich stori eich hun yn Gymraeg neu Saesneg wedi’i gysylltu â thema neu bwnc eich dosbarth a datblygu llafaredd, darllen ac ysgrifennu. £200 / £120

Storïwr Ifanc Cymru
Os ydych yn storïwr ifanc 7 i 18 oed, cymerwch ran yn Storïwr Ifanc Cymru 2016. Gallwch adrodd eich stori yn Gymraeg, yn Saesneg neu’n ddwyieithog, a chystadlu yn unigol, fel deuawd neu grŵp o dri a does dim ffi info@venuecymru.co.uk